0
Winkelwagen
€ 0,00
1    DEFINITIES
In deze Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Aanbieding / Aanbod: iedere vorm van aanbod gedaan door of vanwege matrassendiscounter.nl aan de Gebruikers middels de Website;
2.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Gebruiker gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3.    Dag: kalenderdag;
4.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Gebruiker of matrassendiscounter.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5.    Gebruiker: een gebruiker van de Website;  
6.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Gebruiker om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door matrassendiscounter.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8.    Producten of Diensten: de door matrassendiscounter.nl via de Website aangeboden Producten of Diensten of vouchers of kortingsbonnen ter verkrijging van Producten of Diensten;
9.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Gebruiker enmatrassendiscounter.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 
2    Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1    Deze Gebruikersvoorwaarden matrassendiscounter.nl zijn toepasselijk op elk Aanbod dat matrassendiscounter.nl doet via haar Website en elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen matrassendiscounter.nl en Gebruiker. Lees deze Gebruikersvoorwaarden zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van onze Website en /of een Product te kopen op onze Website. Klik matrassendiscounter.nl/algemene-voorwaarden/ om deze Gebruikersvoorwaarden op te slaan.
2.2    De tekst van deze Gebruikersvoorwaarden zal langs elektronische weg aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Gebruikersvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Gebruiker langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.3    Het is mogelijk dat naast deze Gebruikersvoorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn. In dat geval zullen de specifieke product- of dienstvoorwaarden overeenkomstig het tweede lid aan Gebruiker ter beschikking worden gesteld. Bij strijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en specifieke product- of dienstenvoorwaarden zullen de specifieke voorwaarden voorrang verkrijgen. 
2.4    Afwijkingen van deze Gebruikersvoorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk zijn overeengekomen tussen matrassendiscounter.nl en de Gebruiker en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst.
2.5    Eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn niet van toepassing, tenzij deze door matrassendiscounter.nl schriftelijk zijn aanvaard.
2.6    Indien enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, blijven deze Gebruikersvoorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen, matrassendiscounter.nl, in overleg met de Gebruiker, nieuwe bepalingen zal vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen.

3    Het Aanbod

3.1    De geldigheidsduur van een Aanbod en speciale voorwaarden waaronder een Product of Dienst worden aangeboden zijn in het Aanbod vermeld. matrassendiscounter.nl behoudt zich het recht voor de duur van een Aanbieding te verlengen dan wel te verkorten zonder voorafgaande aankondiging. 
3.2    Ieder Aanbod dat op de Website wordt gedaan in welke vorm dan ook geldt als een vrijblijvend Aanbod. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten ten aanzien van de omschrijving van Producten en Diensten in het Aanbod binden matrassendiscounter.nl niet.
3.3    De in het Aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW, de prijs en de BTW worden vermeld op de coupon en kunnen fungeren als factuur voor zakelijke aankopen. Andere facturen dan deze zullen niet door matrassendiscounter.nl worden geleverd.
3.4    Kortingcodes zijn gedurende een jaar na datum afgifte te gebruiken en alleen indien deze tegelijk met de online bestelling op de Website van een bepaalde Aanbieding worden ingevoerd.  

4    De Overeenkomst

4.1    De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Gebruiker van het Aanbod binnen de in het Aanbod gestelde termijn en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder betaling van de prijs van het aangeboden Product of Dienst middels de op de Website opgenomen betaalfaciliteit.
4.2    Indien de Gebruiker het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigtmatrassendiscounter.nl  langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. 
4.3    matrassendiscounter.nll kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien matrassendiscounter.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5    Herroepingsrecht

5.1    Bij levering van Producten: Bij de Aankoop van Producten heeft de Gebruiker de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Gebruiker of een vooraf door de Gebruiker aangewezen en aan matrassendiscounter.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.
5.2    Tijdens de bedenktijd zal de Gebruiker zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan matrassendiscounter.nlretourneren, conform de door matrassendiscounter.nl  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.3    Bij levering van Diensten: Bij levering van Diensten heeft de Gebruiker de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
5.4    Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Gebruiker zich richten naar de door matrassendiscounter.nl bij het Aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6    Kosten in geval van Herroeping

6.1    Indien de Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6.2    Indien de Gebruiker een bedrag betaald heeft, zal matrassendiscounter.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
7    Uitsluiting Herroepingsrecht
7.1    matrassendiscounter.nl kan het herroepingsrecht van de Gebruiker uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. 
7.2    Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor de volgende Producten:
a. die door matrassendiscounter.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Gebruiker;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop matrassendiscounter.nl geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Gebruiker de verzegeling heeft verbroken.
7.3    Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor Diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Gebruiker is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

8    Levering en Uitvoering

8.1    Als plaats van levering geldt het adres dat de Gebruiker aan matrassendiscounter.nl kenbaar heeft gemaakt.
8.2    matrassendiscounter.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken dan wel opgenomen in het Aanbod. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Gebruiker hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Gebruiker heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
8.3    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal matrassendiscounter.nl het bedrag dat de Gebruiker betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
8.4    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal matrassendiscounter.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. 

9    Betaling

9.1    De Gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan matrassendiscounter.nl te melden.
9.2    In geval van wanbetaling van de Gebruiker heeft matrassendiscounter.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om kosten voor incasso van de openstaande vordering in rekening te brengen.

10    Klachtenregeling

10.1    In geval van klachten over de geleverde Producten of Diensten kunnen deze gemeld worden bij de klantenservice van matrassendiscounter.nl: info@matrassendiscounter.nl.
10.2    Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij matrassendiscounter.nl, nadat de Gebruiker de gebreken heeft geconstateerd.
10.3    Bij matrassendiscounter.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door matrassendiscounter.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
10.4    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11    Geschillen

11.1    Op overeenkomsten tussen matrassendiscounter.nl en de Gebruiker waarop deze Gebruikersvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 12  Identiteit van de ondernemer

Rough Company BV
Postadres: Kloosterweg 38, 5144 CB Waalwijk
Vestigingsadres: Zanddonkweg 5, 5144 NX Waalwijk
KVK: 77571797


 

Bereikbaarheid (online)

Maandag 8:00 - 22:00
Dinsdag 8:00 - 22:00
Woensdag 8:00 - 22:00
Donderdag 8:00 - 22:00 
Vrijdag 8:00 - 22:00
Zaterdag 10:00 - 22:00
Zondag 10:00 - 22:00

 

Informatie

klantenservice@matrassendiscounter.nl
NL: +31 (0)85-30 30 614
BE: +32 (0)78-48 44 48

Zanddonkweg 5
5144 NX Waalwijk

K.V.K: 77571797
BTW nr: NL861048490B01
Alle bedragen zijn inclusief btw